95$ - 25L Digital Air Fryer Oven - Silver

From: BUFFALO (DAUCULA)19 Apr 2021 20:58
To: 4Tees 122 of 125
Cái này hay hơn chứ,1 có cai tay quay bên tron dể xiên nguyên con gà hay con vịt vào làm vịt quay dược mà, hơn nữa, nó rẻ hơn 3 - 4 chục thì có dỏ ơn 1 tí,vẫn y hơn mà, trả cái kia mà mua cái này chodanh2 ra thêm vài chục, lỡ em có chết sớm thì Th lấy nguòi khác đem vê, con mụ kia có thêm vài chục xài chơi .    lol  lol  lol  lol  lol KKKK
From: 4Tees20 Apr 2021 11:19
To: BUFFALO (DAUCULA) 123 of 125
Too late now.  Giá lên lại $150 rồi.

Coi như con vợ sau 0 có thêm vài chục xài rồi.   lol
From: BUFFALO (DAUCULA)20 Apr 2021 11:20
To: 4Tees 124 of 125
Kakakakakaakak
From: 4Tees30 Apr 2021 23:10
To: BUFFALO (DAUCULA) 125 of 125
Tuần rồi OX khui thùng ra để xài thử.  Ảnh nói 0 biết có phải máy bị defective 0 nhưng khi nó in stand by/ sleep mode khi xài lại 0 thể dùng knobs cho mấy option mà phải select Start từ đầu mới được. 

 
EDITED: 30 Apr 2021 23:11 by 4TEES