95$ - 25L Digital Air Fryer Oven - Silver

From: BUFFALO (DAUCULA)20 Apr 2021 11:20
To: 4Tees 124 of 125
Kakakakakaakak
From: 4Tees30 Apr 2021 23:10
To: BUFFALO (DAUCULA) 125 of 125
Tuần rồi OX khui thùng ra để xài thử.  Ảnh nói 0 biết có phải máy bị defective 0 nhưng khi nó in stand by/ sleep mode khi xài lại 0 thể dùng knobs cho mấy option mà phải select Start từ đầu mới được. 

 
EDITED: 30 Apr 2021 23:11 by 4TEES