Residential Natural Gas Tankless Water Heater

From: Ltm 6 Aug 20:30
To: 3Phi (VOSAC) 14 of 16
Why not em? cái pilot light vẫn cứ cháy...và burner sẽ on khi nhiệt độ mình set reach the setting. 
From: Laoanmay 6 Aug 21:09
To: Ltm 15 of 16
Cũng tuỳ thôi anh bây giờ cũng có loại Sài điện để pilot khi tank nước đã đủ độ nóng thì lửa tắt
From: Videonic 7 Aug 06:15
To: Laoanmay 16 of 16
Nhưng nước nóng vẫn còn trong tank thì nó vẫn ra nước nóng