Residential Natural Gas Tankless Water Heater

From: Videonic 7 Aug 06:15
To: Laoanmay 16 of 16
Nhưng nước nóng vẫn còn trong tank thì nó vẫn ra nước nóng