Phan Thanh Giản và vụ án ‘Phan Lâm mãi quốc, triều đình khí dân’

From: TiVi13 Aug 05:53
To: thím_Hương (HUONG9999) 10 of 12
Tức khí ... là nghĩa gì :)
From: thím_Hương (HUONG9999)13 Aug 06:35
To: TiVi 11 of 12
Nghĩa là thò tay xuống tự bóp đi ha kkkk
From: TiVi13 Aug 08:43
To: thím_Hương (HUONG9999) 12 of 12
:P