Sốt nào cao hơn ?

From: Dama17 Aug 16:39
To: ALL1 of 1
May be a cartoon of text that says 'SOT COVID-19: DO NHIỄM 39.5 TIỀN: RUỘT RUỘTLO LO SỐT 49.5 ÁO, GẠO, CƠM, ÁO,GẠO, LAMMÂN VEIÂN'