Xin Lowes coupon

From: LTON 2 Sep 11:09
To: ALL1 of 1
LT tính mua 1 món hàng khoảng ($600) từ Lowes mà không thấy nó sale :).  ACE nào có Lowes coupon mà không xài thì cho LT xin

Thanks