tủ lạnh không lanh.

From: thím_Hương (HUONG9999)15 Sep 2021 17:13
To: Lovecisco 19 of 20
anh quá giỏi . Thay dễ không anh ?
From: Lovecisco15 Sep 2021 19:06
To: thím_Hương (HUONG9999) 20 of 20
thay ra^'t de^~ .. no' na(`m be^n freezer sau mie^'ng sa('t ..