Shipping Đồ ăn Việt Nam xuyên bang

From: Viethai16 Sep 13:55
To: OpLa 15 of 16
Mới đây anh mua ức vịt ( Duck Breast ) từ Costco, shipped với fedex. Họ dùng dry ice mở ra lấy cục dry ice ra còn nóng cả tay.
Thời này vụ ship đồ ăn càng lúc phổ biến.
From: Viethai16 Sep 14:29
To: ALL16 of 16
Mới có người bạn giới thiệu: Cả thùng vậy chỉ dùng một gói dry ice !?
https://www.nemxuyenbang.com
Ai thử chưa?
https://youtu.be/HCdLLhZT_jk

Edit: Chắc khỏi thử, thấy anh Mỹ nói “ not bad” xong “ not cheap “ lollll
EDITED: 16 Sep 15:19 by VIETHAI