Kỹ nghệ bơm thổi :-))))

From: Dama14 Sep 2021 08:09
To: ALL1 of 1
....chết rồi vẫn được bơm 


 (haha)  (haha)  (haha)

https://www.voatiengviet.com/a/phung-quang-thanh-ky-nghe-bom-thoi/6224313.html