Thông hay không thông :-)))

From: Dama20 Sep 2021 18:39
To: ALL1 of 5
May be an image of text

 (rolling)  (rolling)  (rolling)
From: TiVi20 Sep 2021 19:00
To: Dama 2 of 5
From: Dama20 Sep 2021 20:05
To: TiVi 3 of 5
botay  (haha)  (haha)  (haha)
From: TiVi20 Sep 2021 20:07
To: Dama 4 of 5
:)
From: Dama21 Sep 2021 13:20
To: TiVi 5 of 5
Comment: tổ cha thằng nào lấy cái bục và cái mic cao quá   (haha)  (haha)  (haha)

May be a meme of 3 people, people standing and text that says 'BẢN CÂN NHA TINH Châu thực hiến thuác Biết làm phép mà ko cưỡi mây được kìa các trò Nt 23 mang'