Cọp/Dê

From: Kcl14 Feb 07:38
To: ALL1 of 1
Con Cọp Ấn độ bị Dê núi húc lủng bụng hôm qua .