Most Valuable Companies in World 2022

From: tieutuong (HTHINH)24 Feb 2022 18:32
To: Dama 5 of 5
quote: Dama
tụi nó đâu có ở với tui sao mà biết  (haha)  (haha)  (haha)

Ờ hén  (up)  lol

Hình như thì là mà ...nghe fake news nói đa số tụi nó đi  vô khách sạn G hết ròi  (jump)