Price Tags at Costco

From: Ngoquyen1 4 Apr 13:24
To: ALL1 of 3
From: Ganoi (GANOL) 4 Apr 19:55
To: Ngoquyen1 2 of 3
Not entirely true ...
From: WB (WB~) 4 Apr 23:01
To: Ngoquyen1 3 of 3
Not quite true.  Cái nào mình cần xài thì mua, đó là giá tốt nhất ...  Những items mà nó discount cỡ nào mà mình không cần, mua về quăng vô góc xó thì nó vẫn là mắc như thường!