12" memory foam mattress King size $360

From: Chảnh Cô Nương (CHANHCONUONG)13 Jul 13:45
To: TiVi 2 of 3
Em mua năm ngoái chỉ có $364... tụi nó tăng giá rồi để giảm nhìn cho sang
From: 4Tees20 Jul 09:41
To: Chảnh Cô Nương (CHANHCONUONG) 3 of 3
Chị 0 thích nằm nệm memory foam vì nóng quá và cứ sink in!