New York Ảo Thuật

From: Thaytu29 Jun 2013 16:41
To: ALL1 of 3
How did he do that ACE?

EDITED: 29 Jun 2013 16:42 by THAYTU
From: JB (HEARTBREAKER)30 Jun 2013 06:58
To: Thaytu 2 of 3

Xem comments có người nói :
"The joys of digital editing...."

That might be the answer.

From: USS (QHNZ)30 Jun 2013 07:11
To: Thaytu 3 of 3
Yah fake nhìn là biết liền nhất là lúc cuối khi cái card collapse thì sẽ thấy 1 lá bay ra ko đúng như real physical behavior