Ảo Thuật Lạ ...!??

From: tieutuong (HTHINH)22 Feb 2014 10:50
To: ALL1 of 4
Lạ quá! không giải thích được! Mời xem. Rất lạ !!!

http://www.lifo.gr/tv/videos/460
From: tieutuong (HTHINH)22 Feb 2014 10:53
To: ALL2 of 4

New iPad Act - Stockholm with Charlie Caper and Erik Rosales
http://www.youtube.com/watch?v=53_qvMQfvOE

EDITED: 22 Feb 2014 10:54 by HTHINH
From: Lychunhan22 Feb 2014 15:28
To: tieutuong (HTHINH) 3 of 4
Wow !!!! (thanks)
From: tieutuong (HTHINH)24 Feb 2014 06:27
To: Lychunhan 4 of 4
(up) B-)