ai choi cai nay chua

From: Cạu (KHOANGUYEN85)30 Jul 2014 09:01
To: Giacatluong 2 of 2
Lúc trước có ai post ben Japan đả chế loại computer nhỏ như cây viết. Nó project down cái keyboard.