Đoán tuổi của bạn theo hành động ...?

From: tieutuong (HTHINH)20 Oct 2014 07:07
To: ALL1 of 3
HÀNH ĐỘNG CỦA BẠN THUỘC LỨA TUỔI NÀO? :B HOW OLD DO YOU ACT?
From: 3.14 (THE_PI)20 Oct 2014 07:36
To: tieutuong (HTHINH) 2 of 3

I feel good now.... thanks :B

------------------------------------
The age you act is:

25
You're a wise young soul :)

From: tieutuong (HTHINH)20 Oct 2014 07:41
To: 3.14 (THE_PI) 3 of 3
(nod) You are same age with me (up) :B (haha)