Nếu anh nầy vô ÙFC

From: Kcl13 Oct 2018 12:18
To: ALL1 of 2
From: Lunxit13 Oct 2018 17:13
To: Kcl 2 of 2
Mấy thằng này steroid nhiều, không có sức đánh ÙFC đâu bác .
EDITED: 13 Oct 2018 17:13 by LUNXIT